گاهی من...

روزنوشته ها

گاهی من...

روزنوشته ها

گاهی من...
آخرین نظرات
نجمه عزیزی هستم.
رشته تحصیلیم معماریست 
و با طراحی، نوشتن و سرودن، لحظه هایم را برکت می بخشم،
گویی برای همین سه کار به این دنیا آمده ام.
***

در این پست وبلاگ بخشی از فرایند حرکتم در این سه مسیر را با عنوان رزومه نوشته ام